„Inovací přitahujeme...
...expertýzou posouváme vpřed.“


pabu marketing s.r.o.
Marketing management
Dynamika změn zvyšuje nároky a současně mění požadavky na řízení marketingu a obchodních procesů. Rozhodujícím činitelem úspěchu bude permanentní optimalizace marketingu a prodeje. K dosažení tržní diferenciace bude mít díky digitalizace rostoucí význam integrace zákazníků do hodnotového řetězce producenta. Více informací
Oblasti a témata
Identifikujememe potenciál k tvorbě přidané hodnoty vašich marketingových a prodejních aktivit v těchto oblastech: senzorický marketing, řízení prodeje na trzích B2B a B2C, Branding management, Retail branding, Store-produktivita/procesy/organizace, strategie služeb a service, řizení a efektivita kampaní, hodnota zákazníka a jeho rozhodování, ROMI. Více informací
Tools
Náš systém propojuje strategický přístup, detailní analýzy, vychází ze znalostí trendů, trhů a poznatků neuropsychologie zákazníka. Jako podporu k Vašemu úspěšnému rozhodování využíváme těchto našich modelů: PERFORMANCE SALES©, BRANDING IMAGE CHECK©, RETAIL BRANDING©, CONSUMER DECISION JOURNEY©, LOYALTY COMPASS©.
Více informací

Dynamika změn našeho okolí, stárnutí populace, rostoucí význam a dominance technologií, zkracující se životní cyklus produktů zvyšují nároky a mění požadavky na řízení marketingu a obchodních procesů.

Rozhodujícím činitelem úspěchu bude permanentní optimalizace marketingu a prodeje. K dosažení tržní diferenciace bude mít díky digitalizace rostoucí význam integrace zákazníků do hodnotového řetězce producenta. Mezi významná témata marketingu a obchodu patří optimalizace výdajů na mediální komunikaci, strategické řízení značky, cenová politika a digitalizace marketingu.

Hlavním úkolem je zvyšovat účinnost marketingových a obchodních aktivit. K dosažení vaší konkurenční výhody v měnícím se prostředí identifikujeme potenciál k tvorbě přidané hodnoty vašich marketingových a prodejních aktivit v široké škále poradenských služeb:

 

Řízení prodeje na trzích B2B a B2C: 

Díky rozvoji informačních technologií disponuje dnešní zákazník velkým množstvím informací o vašich a konkurenčních produktech. Tato skutečnost zvyšuje nároky na požadavky obchodních aktivit, stejně jako na kompetenci, motivaci a školení prodejců. Naše modely vám pomohou efektivně a úspěšně organizovat, řídit prodejní aktivity a zajistí zvyšování úspěšnosti vaší prodejní vyjednávací síly. Ukážeme cesty a doporučíme následná řešení:

 • cílená strategie prodeje, struktura a design prodejních kanálů a prodejců,
 • účinné řízení, motivace prodejců a obchodních zástupců,
 • akvizice, vyjednávání a využití soft-skills v prodejním procesu,
 • identifikace rozhodujících fází prodejního procesu a jejich optimalizace s cílem dosáhnout jejich efektivity.

 

Tool:

Sales performance ©

Přejete si nahlédnout do podvědomí vašich zákazníků? Ihned rozpoznat s jakými argumenty a nabídkou je emočně oslovit a získat?  Sales performance  znamená více úspěchu při prodeji na základě znalosti funkčnosti lidského mozku. Vše co v lidském mozku není aktivováno pomocí emocí ztrácí  pro něj hodnotu a význam. Proto je dnes důležité, abychom vše co naším zákazníkům nabídneme, prezentovali v emoční formě tak, aby tyto emoce určovali nákup našeho zákazníka. Nejdůležitější  je, aby pomocí  prakticky orientovaného poradenství a školení vědecké poznatky dnes známé byly přeloženy do obchodní řeči a praxe tak, aby zítřejší prodej umožnil lepší práci a více úspěchů. Sales performance přinese vašim prodejcům větší jistotu a efektivitu k řešení konkrétního úkolu.

 

 

Branding management:

Na základě nejnovějších poznatků neuropsychologie a výzkumu lidského mozku nabízíme model positioningu, rozvoje a řízení značky k segmentaci zákazníků. Nejdůležitější kroky našeho poradenství jsou:

 • analýza emočních a motivačních struktur kategorie produktu, značky a konkurence,
 • analýza cílové skupiny a její segmentace ke kategorii produktu, značce a konkurenci,
 • identita a image značky,
 • komunikace a design značky,
 • positioning značky a její rozvoj.

 

Tool:

Branding-Check ©

Pokud chceme image značky komplexně analyzovat, nestačí průzkum klasických dimenzí. Stále více jsou brány v úvahu implicitní data na základě inovativních neuro-poznatků, neboť image značky je výsledkem individuálního vnímání a zpracování všech signálů, které značka vysílá. Velká část těchto signálů je podvědomě vysílána a přijímána.  Tento nástroj nenabízí pouhou analýzu vaší značky, ale zobrazují emoční image-positioning všech značek v kategorii, umožňující jejich srovnání a nalezení příležitostí a konkurenční výhody.

 

 

Retail Branding:

Stejně jako dříve, tak i dnes je stacionární prodej většiny kategorií produktů nejdůležitějším kontaktním místem se zákazníkem a tudíž velkou výzvou a příležitostí. Úspěšné a zákaznicky orientované  „retail-strategie“ vycházejí stále více z emočního uspořádání prodejního místa a prezentace zboží. Váš komplexní „retail-brand“ bude ke všem kontaktním místům prodeje uzpůsoben podle emočních predispozic a potřeb vašeho cílového zákazníka. Díky optimálnímu oslovení cílové skupiny bude váš POS emocionalizován. Konkretizujeme váš “retail-brand positioning” od sortimentu, přes cenové strategie až po vlastní prodejní  a servisní procesy s argumentací.

Podpoříme emocionalizaci prodejního místa:

 • koncepční strategie, autentičnost prodejního místa a konkurenční výhoda,
 • prostorová orientace, velikost prostoru, orientace zákazníka, ulička a směr nákupu,
 • regály, materiál, situování, velikost, design, barva a označení,
 • volba a prezentace sortimentu,
 • osvětlení, tón barvy, intenzita světla, stínování a linie,
 • POS komunikace a service, personál, poradenství a digitální podpora.

 

Tool:

Retail Branding & Selling ©

Tento nástroj identifikuje a využívá potenciál vašeho prodejního místa pomocí emoční strategie POS. Tento nástroj konkretizuje váš “retail-brand” positioning od sortimentu, přes POS design, cenovou strategii, až po vlastní prodejní  a servisní procesy s argumentací.

 

 

Store – produktivita, procesy a organizace:

Díky svým koncepčním, organizačním, funkčním a technickým možnostem nabízí prodejní místo předpoklady systematického zvyšování efektivity. To by mělo být využito k eliminaci snížování frekvence návštěvnosti, ke zvyšování aktivity nákupu zákazníků a tím dosáhnout vyšší celkovou produktivitu. Odpovíme vám na tyto otázky:

 • Které procesní články vašeho prodejního místa jsou zásadní ke zvýšení frekvence a aktivního chování zákazníků?
 • Jsou vaše procesy a organizace prodejního místa efektivní?
 • Identifikujeme méně efektivní fáze procesu, vyhodnotíme příčinu a navrhneme nápravná opatření.

 

 

Strategie, rozvoj služeb a service:

Služba a service bude zásadním „aktivátorem“ uspokojení hodnot a potřeb zákazníka. Jak lze pomocí služby a service progresivně a dlouhodobě zvyšovat obrat prodeje produktu a uspokojovat potřeby zákazníka vám pomohou odpovědi na následující otázky:

 • Jak zvýšit pomocí servisu četnost prodeje a zákaznickou loajalitu?
 • Jak service systemeticky rozvíjet, uplatňovat a individualizovat pro potřebu vašeho zákazníka?
 • Jak inovovat službu a servis ke skutečným potřebám vašich zákazníkům?
 • Jak využít servis jako nástroje ke konkurenční výhodě?

 

 

Řízení a efektivita kampaní:

Rychlost a dynamika měnícího se okolí zvýšuje potřebu producentů a obchodníků vytvářet nové kampaně a jejich optimalizaci. Tato skutečnost klade nároky na rozhodování a plánování odpovědných pracovníků. Ukážeme cesty, jak účelně propojit kampaně se strategií, nastavit optimální timing kampaní, identifikovat relevantní téma, design a zajistit předpoklady účinné integrovaná komunikace. Ukážeme cesty a doporučíme následná řešení:

 • kampaň jako odpovědný nástroj k realizování startegie,
 • strategie komunikace a její design, téma a načasování,
 • integrovaná komunikace, inbound-marketing, cross-/omni channel, optimalizace a účinnost,
 • digitálním marketingem k bezprostřednímu kontaktu k zákazníkovi.

 

Tool:

Multichannel-neuronavigation ©

Jaké impulsy vedou člověka k nákupu? Proč některá reklamní sdělení čteme do konce, proč jiná po přečtení začátku sdělení ihned ignorujeme a jiná vůbec nevidíme? Proč neznamená vidět a vnímat hned koupit?

Kdo rozhoduje ve skutečnosti o našich potřebách? Náš rozum nebo naše podvědomí? Jsou to emoce, které věcem hodnotu přiřadí. Tyto poznatky aktuální neuropsychologické výzkumy  potvrzují. Proto je zavádíme do naší každodenní práce. Umíme naslouchat, rozumíme a podle toho jednáme. Náš produkt „Cross multichannel neurovigation“ nachází odpovědi na následující otázky. Touchpoint strategie, online nebo offline? Jaký mix? Optimalizace positioningu média v podvědomí? Optimalizace P-to-P typologií podle limbického systému pro vaší kampaň? Reklamní kampaň a její dekódování do smyslového vnímání zákazníka?

 

 

Hodnota zákazníka a jeho rozhodování:

Zákazník je a bude konfrontován přesyceností trhu, měnícími se potřebami a zrychleným životním cyklem produktů a služeb. Zásadním ve vztahu k zákazníkovi bude využítí poznatků o jeho skutečných motivech, hodnotách a jeho rozhodování. Jak lze na základě těchto poznatků získat zákazníka na svou stranu a dosáhnout jeho dlohodobé loajality? Odpovíme vám na tyto otázky:

 • Jaké jsou skutečné hodnoty a vnímání Vašeho zákazníka?
 • Engagement marketingem k pevnému a dlouhodobému partnerství se zákazníkem
 • Jak lze budovat loajalitu zákazníka a zvýšovat četnost jeho nákupů?
 • Jak lze efektivně rozvíjet proaktivní marketing a optimalizovat cross-/up selling?
 • Které informace potřebujete získat a zpracovat pomocí reaktivního marketingu?
 • Jaký je rozhodovací proces Vašeho zkazníka?

 

Tool:

Consumer Decision Journey©

Výrobci a provozovatelé služeb díky tomuto modelu identifikují, jak zákazníci vnímají a využívají jejich značku. Na tomto základě pomůžeme vašemu sortimentu vybrat zásadní kontaktní místa, která mají na rozhodování zákazníka největší vliv.

Loyalty Compass©

Měnící se potřeby životního cyklu zákazníka spolu s rostoucím významem digitalizace prostředí způsobují zvýšenou konkurenci nabídky forem věrnostních programů. Na základě poznatků vědy a výzkumu funkčnosti limbického systému identifikujeme věrnostní predispozice jednotlivých skupin vašich zákazníků. Náš Tool „Loyalty compass“ zná odpovědi na následující otázky:

 • Které zákazníky udržet a jakou taktiku zvolit?
 • Jakou formu a strukturu věrnostních programů nabízet ve vztahu k typologii zákazníka podle funkčnosti jeho limbického systému?
 • Identifikujeme typologie vašeho zákazníka podle intenzity loayality a jeho životního spotřebního cyklu?
 • Jak je váš věrnostní program konkurenceschopný a jak je poziciován ve vnímání a podvědomí vašeho zákazníka?
 • Jak zapojit věrnostní program s akviziční a rozvojovou strategií?

 

 

Senzorický marketing:

Každá viditelná a pocitová jednotka, značka, produkt, servis v sobě obsahuje emoční náboj. Na základě poznatků neuropsychologie  identifikujeme emoční hodnoty, synchronizaci vztahů a jejich význam pro nákupní rozhodování.  Určíme konzistentnost a disonanci účinku  efektu komunikačního sdělení, identifikuje optimalizační potenciál oslovení cílové skupiny zajišťující plánovaný komunikační účinek. Obsahově analyzujeme a identifikujeme účinek sdělení u cílové skupiny, a to v identifikaci  barvy, formy, designu, řeči, textu, symboliky, materiálu a haptiky. Odpovíme vám na tyto otázky:

 • Které motivy a hodnoty vaše značka oslovuje?
 • Která cílová skupiny k tomu optimálně pasuje?
 • Jaká komunikace emočně odpovídá vaší značce a cílové skupině?
 • Jaké sdělení se skutečně dosatne k zákazníkovi?
 • Co je rozhodující pro vašeho zákazníka k nákupu?
 • Který design upřednostňuje vaše cílová skupina?

 

 

ROMI-Return on Marketing Investment

Významně rostoucí výdaje na reklamu, k tomu zvyšující se požadavky na klesající marže vytváří tlak na rozhodování a ovlivňuje účinnost marketingových investic. Nabízíme systém na tvorbu, vyhodnocení a optimalizaci marketingového rozpočtu, který pomůže našim zákazníkům dosáhnout odpovídající ROMI (návratnost marketingové investice).

 

Zaujaly Vás naše služby nebo
se nás chcete na něco zeptat?
Kontaktujte nás
Aktuality

Kongres neuromarketingu 2013 – Mnichov

18.03.2013
kongress neuromarketing 2013 mnichov

„Odpověď na marketingové trendy budoucnosti“

Z aktuálních výzkumných poznatků marketingových trendů vyplývá, že jsme a budeme konfrontováni nejen s digitalizací ale i dalšími mega-trendy: „AGE-, GENDER-, TRUST- A CULTURE-MARKETING“

Kouzlo jednoduchosti

05.08.2014
Jak zvýšit obrat a udržet loajalitu zákazníka? Jak zvýšit efektivitu strategie? Které komunikační kanály jsou pro konkrétního zákazníka nejefektivnější? Cesta ke kvalitě bude stále častěji znamenat poznání opravdové příčiny. Její nalezení vychází z poznatků. V marketingové praxi to znamená souhru kontextu a kontentu, znalost dalších vědních oborů, vysvětlující vnímání našeho zákazníka. Dnes a zítra nebude dostačující pouhá snaha kreativních variací s cílem originálně upoutat pozornost a čekat na výsledek. Zde je marketing limitován. Neuropsychologie, znalost podstaty příčiny budou patřit mezi rozhodující činitele doplňující explicitní data pro tvorbu strategie a vlastní realizace. Úspěšné strategie budou vycházet z emočního kontextu a kontentu napříč celým marketingoým procesem od brandingu, přes catagory management, komunikaci, odbyt a sales. To vše zasazené do emočního rámce cílového zákazníka.

Multichannel a obchod

08.10.2013
Trendem a úkolem integrované komunikace a obchodu bude snaha doprovázet  spotřebitele cíleně a efektivně zvolenou skladbou multichannel v jeho nákupním procesu a rozhodování.

Nové výzvy, trendy v obchodu a službách

13.05.2013
Pouhá snaha vytvářet lepší cenové podmínky a nabídky pro zákazníka nebude pro budoucí image obchodu dostačující.
Rychlý kontakt
Telefon: 226 259 444
Mobil: 608 603 095
E-mail: info@pabumarketing.cz
Adresa: Karlovo náměstí 290/16
120 00 Praha 2
Sociální sítě
Spravováno společností Web 4 all
Všechna práva vyhrazena